verkiezingen figuurtjeWe gaan er vaak vanuit dat het natuurbeleid bepaald wordt vanuit de federale en/of de gewestelijke regeringen. De grote lijnen worden daar inderdaad uitgezet, maar daarnaast heeft elke gemeente of stad belangrijke eigen bevoegdheden op vlak van natuur en bos, verkeer, klimaat, ruimtelijke ordening, energiebesparing, enzovoort. Ze kan die bevoegdheden inzetten en op die manier een voorbeeld zijn voor haar inwoners: investeren in leefbare, verkeersluwe en groene gemeenschappen, waar het aangenaam wonen en leven is

Daarom roepen wij onze leden op om mee te denken aan prioritaire acties die aan bod moeten komen, zoals zuivere lucht in de wijk, proper water in de beek, natuur in de buurt, een speelbos op fietsafstand en dergelijke meer. Een ambitieus gemeentelijk milieubeleid kan immers het verschil maken.

Natuurpunt Land van Reyen richt zich op de toekomst en wil alle deelnemers aan de gemeentelijke verkiezingen wijzen op mogelijke acties en maatregelen die in de periode 2018-2024 kunnen gerealiseerd worden.
Natuurpunt Boechout-Vremde, Mortsel en Lint stellen samen alvast volgende prioriteiten voor aan de toekomstige gemeentebesturen:

 • Gebieden voor natuur inrichten en beheren: zorg ervoor dat elke inwoner een natuurgebied kan bezoeken op wandel afstand; voorzie subsidies bij aankoop, inrichting, ontsluiting en beheer van natuurgebieden door natuurverenigingen, en zorg voor een ambitieus beheer van de eigen gronden in overleg met de lokale Natuurpuntafdelingen.
 • Richt de openbare ruimte natuurvriendelijk in door het gebruik van inheemse planten en boomsoorten, het voor zien van schuil- en nestplaatsen voor soorten, en laat de natuur zijn gang gaan waar mogelijk. Bescherm bestaande natuurwaarden buiten de natuurgebieden zoals bijvoorbeeld in wegbermen, en promoot natuurlijke tuinen in samenwerking met Natuurpunt.
 • Breng samen met Natuurpunt de knelpunten voor diervriendelijke (water)wegen in kaart en stel een plan van aanpak op dat tijdens de huidige legislatuur uitgevoerd wordt.
 • Inventariseer samen met Natuurpunt de soorten die in jouw gemeente voorkomen en hoe ze beschermd kunnen worden. Betrek je burgers hierbij. Neem maatregelen voor de Rode Lijst-soorten die voorkomen in je gemeente.
  Leer bewoners samenleven met de natuur en voorzie een duidelijk aanspreekpunt waar burgers terecht kunnen voor informatie en mogelijk preventieve maatregelen.
 • Zorg voor een klimaatreflex bij de aanvang van elk ruimte lijk project. Richt de eigen instellingen en openbaar domein klimaat-robuust in door hergebruik van regenwater, aanleg van parken en groenzones, minimaliseren van verharding, plaatsen van groendaken en gevelgroen.
 • Neem de ambities van een Vlaamse betonstop onverminderd over in het lokale bestuursakkoord. Maak een gemeentelijk ambtenaar expliciet bevoegd om de betonstop te stimuleren en te bewaken, en betrek de gemeentelijke milieuraad en GECORO volwaardig bij het implementeren en de periodieke evaluatie van de betonstop.

Enkele concrete voorstellen voor Boechout-Vremde:

 • Verderzetten van de grote steun die wij van de gemeente Boechout steeds hebben gekregen. Dit niet alleen op materieel vlak, maar ook de continue waardering heeft ons geholpen.
 • Wij willen met de gemeente verder streven naar een uitbreiding van waardevolle natuur en het behoud van de open ruimte, in een geest van samenwerking.

Enkele concrete voorstellen voor Lint:

 • Verdere en onverkorte uitvoering van het biodiversiteitscharter dat in 2011 ondertekend werd.
 • Subsidies voorzien bij aankopen door Natuurpunt in het gebied Grote Boshoek.
 • Verdere ondersteuning van de Vlinderweide aan Lerenveld. Bescherm en behoud soorten zoals knolsteenbreek, vlinders, wilde bijen, enzovoort.
 • Opnieuw ondersteuning van de kerkuilenwerkgroep en subsidiëring van kleine landschapselementen, inclusief de Behaag Natuurlijk-actie.
 • Ondersteuning door middel van borden van de jaarlijkse en succesrijke paddenoverzet-actie op de fietsostrade Kontich-Lier en de bescherming van amfibieënpoelen.
 • Respecteren van het bermdecreet, wat verantwoord maaien wil zeggen. Geschikte bijenplanten rond de gemeentelijke bijenhotels planten met aangepast maaibeheer.
 • Informatieborden kunnen burgers inspireren tot inrichten van eigen leefomgeving.
  Promoot mee en subsidieer natuurlijke tuinen bij inwoners.
 • Verdere logistieke ondersteuning van zwerfvuilacties, natuurgerichte cursussen, enzovoort.

Enkele concrete voorstellen voor Mortsel:

 • Het biodiversiteitscharter van 2010 verder uitvoeren.
 • In samenspraak met de stad een planmatige aanpak afspreken van het natuurbeheer in alle groene zones en gebieden van Mortsel: Klein-Zwitserland (Noord en Zuid), de volledige berm, Fort IV, open landschap Gasthuishoeven, valleien van de Koude Beek en Fortloop, Park Savelkoul.
 • Het Sportlandschap op natuurlijke wijze integreren in het open landschap Gasthuishoeven, met andere woorden zoveel mogelijk natuurelementen plaatsen waar natuur voorzien wordt in het RUP effectief als natuur inrichten.
  Natuurverbinding tussen de forten van Mortsel en Borsbeek optimaliseren.
 • De Verbindingsweg (Nv) schrappen. Die bedreigt de laatste open ruimte in onze regio. Finaal zal hij de verkeersproblematiek in Mortsel en omgeving niet oplossen.
 • Fort IV: toezien op correcte uitvoering van het Parkbeheerplan. Te veel betreding van de zones aangeduid voor natuurbehoud verhinderen door afbakening.
 • Effectieve en efficiënte acties verrichten ter voorkoming van zwerfvuil en tegen het sluikstorten, vooral in zones voor natuur en landschap.
 • Ruimte geven aan (hemel)water waar mogelijk, vooral bij elk bouwproject.
 • Een voetbrug over de spoorlijn, verbinding voor wandelaars tussen Klein-Zwitserland en Klein-Zwitserland Noord (= verdere realisatie van het bermproject).
 • Verdere samenwerking en ondersteuning voor het beheer van Klein-Zwitserland.
 • Verder gebruik maken door Natuurpunt van Hoeve Dieseghem als uitvalsbasis voor beheer van Klein-Zwitserland en als ontmoetings- en vergaderplaats voor Natuurpuntleden en alle natuurliefhebbers.

 

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.