Deze zomer is er een bouwaanvraag binnengekomen voor 49 wooneenheden op de autoparking in de Dosfellei, vlakbij het Stadsplein. Natuurpunt Land van Reyen vraagt een meer kwaliteitsvolle natuurlijke inrichting en een BOUWSTOP op het stadsplein.

20140831 MO NMBS-parking Oude-God in 2009

In een open raadscommissie eind juni werd reeds aan de GECORO-leden een toelichting gegeven over dit bouwproject dat via een wedstrijdformule door het schepencollege binnenkort zal worden uitbesteed aan een projectontwikkelaar. Groot was onze verbazing dat op de buitenglacis van Fort 4, op de autoparking ‘Dosfellei’ ( de parking aan NMBS-station ‘Oude God’), drie appartementsblokken zouden komen voor de bouw van in totaal 49 wooneenheden (en 74 parkingplaatsen). Het schepencollege zal uiterlijk tegen midden oktober over deze bouwvergunningsaanvraag een beslissing moeten nemen zonder dat hiervoor een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd.

Een korte historiek

In maart 2007 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de Stad Mortsel officieel goedgekeurd door deputatie. Dit plan geldt als een leidraad voor de verdere ontwikkeling van de stad in al zijn aspecten en facetten en je kan het raadplegen op de website van Mortsel (www.mortsel.be). Waar vroeger de gewestplannen en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) de instrumenten waren voor de ruimtelijke ordening zijn dat nu voornamelijk de Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s) geworden en vervangen zij het gewestplan.
Voor de(her-)aanleg van het stadsplein zijn deze procedures inmiddels allemaal opeenvolgend doorlopen en uitgevoerd wat betekent dat voor de zone ‘Fort 4 /stadsplein’ na het gewestplan (jaren ‘70) een BPA-Centrum (1991) is opgesteld.
Vervolgens is er een GRS opgemaakt (2007) en werd tenslotte in 2009 een RUP-Stadsplein goedgekeurd, nadat het openbaar onderzoek was afgerond. Milieuraad en GECORO hebben toen in hun adviezen (www.mortsel.be/mrm) in 2008 duidelijk gesteld dat bouwen op de buitenglacis niet te verdedigen was; Natuurpunt had tevens tijdens het openbaar onderzoek in hun bezwaarschrift dit ook vermeld samen met het feit dat er geen aandacht was voor een kwaliteitsvolle natuurlijke inrichting.
Conform de bepalingen in het RUP-Stadsplein mag er nu gebouwd worden op de parking ‘Dosfellei’, zonder dat hierover een openbaar onderzoek moet gehouden worden. Dit terrein is momenteel volledig in eigendom van de stad Mortsel en is dus een publiek goed (dat het algemeen belang zou moeten dienen).

Enkele beschouwingen

In het gewestplan was deze parking hoofdzakelijk als parkgebied ingekleurd maar werd door een BPA van 1991 omgezet tot woonfunctie. De parking die tot de buitenglacis behoort van Fort 4 werd opgenomen in RUP-Stadsplein (2009) maar niet in het RUP-Fort 4 (2012) waar het ruimtelijk gezien eigenlijk deel van uitmaakt.
Bij de opmaak van ontwerpRUP-Stadsplein heeft onze organisatie in haar bezwaarschrift van 27 november 2008 gewezen op punten die nog steeds actueel blijken te  zijn (zie kaderstuk).

Elementen uit ons bezwaarschrift van 27 november 2008:

  • Dat verdere bebouwing op de buitenglacis van Fort 4 niet kan;
  • De zones die vallen onder artikel 6, 7 en 8 van dit RUP moeten uitgelicht worden en opgenomen worden in het RUP 'Fort 4' dat conform de bindende bepalingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zou opgesteld worden (incl. de herbestemming van de aangrenzende straten (o.a. Fortstraat en L. Dosfellei);
  • naar duurzame mobiliteit is er een ‘missing link’ voor het fietstracé ‘Krijgsbaan/Eggestraat (Grotenhof) - zwembad Den Bessem - Drabstraat’. Deze missing link situeert zich achter het voormalig kantoor van de ‘Technische dienst’ en ‘Stadhuis’ zodat fietsers komende van Grotenhof tot aan de Drabstraat (of omgekeerd) zo het drukke verkeer kunnen mijden.
  • Tevens verwijzen wij naar het advies van de deputatie van 21 november 2006 en de GECORO van 6 december 2006 over het ontwerp van ruimtelijk structuurplan waarin bebouwing op de buitenglacis wordt afgewezen om zichtrelaties op Fort 4 te behouden.
  • Omdat in het RUP de invulling van de groen-elementen nog te weinig concreet gebeurde, wensen wij wel voorafgaandelijk betrokken te worden bij de concrete invulling ervan. 

Natuurpunt afdeling Land van Reyen dringt er bij het schepencollege op aan om dringend werk te maken van een natuurlijke inrichting van het plein. Iedereen die Mortsel wat kent ziet dat het plein er troosteloos en verlaten bij ligt (uitgezonderd op woensdagvoormiddag tijdens de markt).

Zicht op stadsplein in 2014

M.a.w.  het heeft ook geen uitstraling en nodigt niet uit. Zelfs voor de zwakke weggebruiker (fietser/voetganger) is het er niet altijd veilig. Nu het plein al meer dan 2 jaar af is, wordt het geassocieerd met …. een kale steriele vlakte van steen en beton …. Een inkleding met bomen en struiken ontbreekt bijna volledig … Dat is jammer, zeker als we de foto’s van 2009 (zie hieronder) (op het moment van dit schrijven nog steeds te bekijken via streetview – Google-maps) kunnen terugzien. Toen waren bomen en struiken nog vaste waarden op het plein, nu rest enkel een stukje gazon met uniforme boompjes langs de rijweg.

Zicht op stadsplein in 2009

Afhankelijk of er een stedebouwkundige vergunning door het schepencollege wordt afgeleverd, zal door onze organisatie allicht beroep worden aangetekend bij de deputatie tegen dergelijke vergunning. Zeker indien de drie appartementsblokken (waarvan eentje 6 bouwlagen telt of bijna 18 meter hoog zal zijn) de zichtrelaties met Fort 4 sterk zullen verstoren. De visualiteit en de verbondenheid van het stadsplein met Fort 4 zijn nu al minimaal. Men zou er alles aan moeten doen om deze ruimtelijke relaties te versterken i.pl.v. te verzwakken. Zoals aangetoond in de studie (*) zou dit voor de commerciële centra (Statielei) en voor de mobiliteits-overstapplaats (tram/bus/auto/trein) een grote meerwaarde kunnen betekenen.
(*) WES-studie: Opmaak van een commercieel strategisch beleidsplan voor de detailhandel en de horeca in het centrum van de stad Mortsel (2012). Aanbevelingen waren o.m. de toeristische troef van Fort 4 uitspelen door o.a. door nieuwe stadsplein Fort 4 beter ontsluiten en naar esthetiek aandacht voor groen- en speelruimte, …

Wat is het alternatief?

Als natuur- en landschapsorganisatie hebben we er steeds voor geijverd dat de voormalige ‘publiek’ parking NMBS ‘Oud-God’ (= eigendom van stad Mortsel) en die op de buitenglacis van Fort 4 staat ingeplant, terug wordt ingericht als natuurbuffer zodoende om de toegankelijkheid naar het fort te vergroten.
De visuele hinder zal uiteraard nog groter worden voor de wandelaars en joggers die regelmatig het fortpad gebruiken. Indien je aan de overkant van de fortvijver kuiert, bepaalt niet alleen het stadhuis het zicht maar binnenkort ook de drie appartementsblokken … met daarvoor een lage ‘schaamgroene’ buffer …. De huidige smalle groenbuffer (van 6 meter) zou weliswaar ‘maximaal’ (?) behouden blijven maar de blokken zullen torenhoog uitsteken en net naast de oever te komen staan …  
Eens de bouwaanvraag wordt goedgekeurd, zullen deze ‘publieke’ gronden worden geprivatiseerd en dus ten gelde worden gemaakt. Het grootkapitaal heeft het weeral gehaald op ‘natuur in de stad’. Zo kunnen de nodige financiële middelen worden binnengerijfd om de financiële put te dichten … (o.m. ontstaan door de te lage bezettingsgraad van ondergrondse autoparking onder het plein).
We stellen vaker vast dat financiële middelen voor een kwaliteitsvolle natuurlijke inrichting bij omvangrijke bouwprojecten niet worden opzij gelegd alhoewel ze een grote meerwaarde betekenen voor iedere (stads)burger (www.natuurinjebuurt.be).
Daarom volgend constructief voorstel van Natuurpunt om het stadsplein natuurlijker te maken:

  • De (voorlopige?) kleine gazonvlakte op het plein echt ‘duurzaam’ in te vullen … NIET met bijkomende horeca- of winkelgebouwen (conform RUP), maar WEL met echte groenelementen (aanplanting met bomen/struiken/bloemen ) .. .
  • De parking ‘Dosfellei’ niet volbouwen maar een degelijke groene toegang creëren zodat de commerciële site (Statielei) – stadsplein - Fort 4 meer verbonden geraken.
  • Bekijken wat technisch nog mogelijk is om groenelementen te integreren op het stadsplein zelf.

Info

Wens je het project verder op te volgen dan kan je steeds je contactgegevens achterlaten via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met vermelding ‘RUP-stadsplein’ en we brengen je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Petitielijst

IJver mee met ons voor een herziening en verzamelen handtekeningen m.b.v. onze petitielijst.


 

Zicht op Statielei 2014

Zicht naar de Statielei in 2014

Zicht op Statielei voor 2009:

20140831 MO Zicht nr Statielei in 2009

 

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.